Rekonštrukcia EnerPHit: Rodinný dom Modra

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
312.65m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2020
Okres:
Bratislavský kraj, Pezinok
Mesto:
Modra
Typ domu:
Rodinný dom, Rozostavaná stavba
Konštrukcia:
Zmiešaná konštrukcia
Rozsah:
Rekonštrukcia

Krátky popis:

Zámerom bolo vytvoriť moderný rodinný dom, spĺňajúci nové priestorové požiadavky investora a zároveň zachovávajúci niektoré pôvodné architektonické prvky. Keďže veľkosť domu je dostatočná, základná hmota bola zachovaná (s pribudnutím tepelnej izolácie) – najväčšie zmeny sú navrhované v rámci dispozície. Kvôli adaptácii na novú funkciu je navrhované odstránenie väčšiny vnútorných priečok, tvoriacich hygienické jednotky a množstvo menších izieb. Taktiež je navrhnutá nová pozícia schodiska vedúceho na druhé nadzemné podlažie, ktorá uvoľní priestor pre veľkú prepojenú obývačku s kuchyňou a jedálňou (siahajúcu od južného priečelia až po terasu pri severnej fasáde).

Zachované sú prvky pôvodnej architektúry – materiálové riešenie škridlovej strechy s presahom, olemovanie otvorov šambránami, rímsy či farebné rozlíšenie soklu. Objekt je doplnený o terasu orientovanú na sever do záhrady, sčasti prekrytú pergolou. Taktiež je navrhované prekrytie vstupu. Obe pergoly sú výškovo umiestnené na pôvodnej rímse.

Južná fasáda je obohatená o nový pozdĺžny otvor, presvetľujúci obývačku a pracovňu, ktorý rieši neadekvátne proporcie pôvodných otvorov, vzniknutých postupne pri rekonštrukciách či nadstavbe.

Balkón bude z technických dôvodov nahradený novou konštrukciou, kotvenou s prerušením tepelných mostov.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
12kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,3/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
671.83m²
Tepelná strata na m2:
11.5W/(m²)
Tepelná strata celkom:
2777W

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
A0
Potreba primárnej energie:
A

Obálka
Stena k exteriéru:

Jestvujúce obvodové steny budú zachované. Zmeny budú spočívať iba vo zväčšení otvorov pre nové okenné konštrukcie. Interiérové steny budú odstránené podľa výkresovej dokumentácie, taktiež prípadné otvory do existujúcich priečok pre vedenie potrubí.  Nové priečky  budú vyhotovené podľa výkresu v hrúbkach od 150mm do 250mm podľa ich účelu a nosnosti. Na poschodí budú nové zvislé konštrukcie tvoriť ľahké sadrokartónové priečky. V priečkach budú v miestach zaťaženia krovom zabudované zvislé oceľové nosné prvky.

Podlaha v styku s terénom:

Pod celým objektom sú pravdepodobne základy tvorené kamenným murivom, založenými v nezámrznej hĺbke.  Pri prácach sa nepočíta so zmenou základov. Okolo základov po obvode bude odkopaná zemina do šírky 600mm a  nezámrznej hĺbky pre pracovnú škáru. Odkopávanie základov bude realizované na etapy podľa statického posudku. Dôležitú úlohu zohráva aj odvedenie zrážkovej vody z okolia objektu do dostatočnej vzdialenosti od základových konštrukcií. Po odkrytí základových konštrukcií sa pristúpi k sanácii a opravám poškodených miest hydroizolácie. Nová hydroizolácia bude vytiahnutá 300mm nad úroveň upraveného terénu

Konštrukcia strechy:

Pôvodná nosná konštrukcia sedlovej strechy bude zachovaná. Krov tvorí tradičná hambálková konštrukcia.

Okná:

Pôvodné okenné konštrukcie sú drevené  a plastové  okná. Podľa projektu je potrebné odstrániť všetky okná a nahradiť ich drevohliníkovými oknami s lepšími izolačnými vlastnosťami.  Okná vysadia vrátane okenného rámu a parapetu. Nové okná budú kladené do vopred pripravených otvorov.


Návrh a stavba
Architekt/i:
Vize Ateliér s.r.o., Ing. arch. Jakub Mikula
Výrobca/dodávateľ okien:
HOBLINA Slovensko, spol. s r.o.

Fotogaléria